Predbilježba smještaja

Politika privatnosti

Prijavnica

  • preslika rodnog lista i domovnice
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika zdravstvene dokumentacije (otpusna pisma)
  • zdravstvena iskaznica i iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja
  • OIB korisnika
  • OIB potpisnika ugovora o smještaju
  • Uvjerenje o prebivalištu